آمار زنده کرونا

  پرچم کشور تایید شده جدید مجموع تایید شده ها فوتی جدید مجموع فوتی ها مجموع بهبود یافته ها
  Afghanistan Afghanistan +136 55933 +2 2449 49362
  Canada Canada +2832 878391 +46 22151 826337
  France France +25279 3835595 +293 87835 262690
  Italy Italy +22865 2999119 +339 98974 2453706
  Back to top button